Chính sách bảo mật

LIV3LY PTE. LTD.(“Công ty”, và “Chúng tôi”), tôn trọng sự riêng tư của Bạn. Chính Sách Bảo Mật của Người Dùng này (Chính Sách Bảo Mật), được kết hợp vào Điều khoản của Chúng tôi bằng cách tham chiếu, mô tả cách Thông tin (như được xác định bên dưới) do Bạn cung cấp thông qua Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ di động được Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý theo Đạo luật bảo vệ Thông Tin Cá Nhân năm 2012 của Singapore (“PDPA”) và Quy định về việc bảo vệ dữ liệu chung năm 2018 của Liên minh Châu Âu (“GDPR”). Việc đọc Chính Sách Bảo Mật này và Điều khoản của Chúng tôi rất quan trọng để Bạn nhận thức đầy đủ về các quyền của Bạn và trách nhiệm của Chúng tôi liên quan đến thông tin của Bạn. Ngoại trừ trường hợp bối cảnh có quy định khác, các điều khoản được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ có cùng ý nghĩa với các điều khoản được xác định trong Điều khoản của Chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả thông tin thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của Chúng tôi, bao gồm dữ liệu thuộc quyền sở hữu của các bên thứ ba mà Chúng tôi đã tham gia để thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác được áp dụng liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn bởi Chúng tôi.

1.Định nghĩa

Công ty”, “Chúng tôi” có nghĩa là LIV3LY Pte. Ltd;

Người Kiểm Soát” có nghĩa là tổ chức xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân, trong trường hợp này là LIV3LY;

Người K.iểm Soát” có nghĩa là tổ chức xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân, trong trường hợp này là LIV3LY;

Đơn Vị Tổ Chức Sự Kiện” có nghĩa là bất kỳ đơn vị tổ chức Sự Kiện nào;

“GDPR” có nghĩa là Quy định về việc bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu ngày 25 tháng 05 năm 2018:

“Ứng Dụng Di Động” có nghĩa là ứng dụng trên điện thoại di động của LIV3LY;

“PDPA” có nghĩa là Đạo luật Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân năm 2012 của Singapore;

Thông Tin Cá Nhân”: Thông Tin Cá Nhân chỉ bao gồm thông tin liên quan đến một cá nhân (i) người có thể được xác định hoặc có thể nhận dạng được, trực tiếp từ thông tin được đề cập hoặc (ii) người có thể được nhận dạng gián tiếp từ thông tin đó kết hợp với những thông tin khác.

Chính Sách Bảo Mật có nghĩa là Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi, được Công ty sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, được đăng tại https://LIV3LY.com/privacyPolicy;

Người Xử Lý”: là bất kỳ đơn vị thứ ba nào chịu chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Người Kiểm Soát. Trong phạm vi các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, Ngừi Xử Lý cũng được gọi là Nhà cung cấp Dịch Vụ thứ ba

Người Dùng Đã Đăng Ký” có nghĩa là chỉ Người Dùng Doanh Nghiệp và những Người Dùng khác;

Dịch Vụ” có nghĩa là các Dịch Vụ, thông tin và các nguồn lực cần thiết được Công ty cung cấp cho Người Dùng Đã Đăng Ký thông qua Ứng Dụng Di Dộng;

Điều Khoản” có nghĩa là các Điều Khoản và Điều kiện sử dụng Dịch Vụ được Chúng tôi sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;

Người Dùng” hoặc “Bạn” có nghĩa là bất kỳ người sử dụng hoặc các cá nhân nào có thể truy cập Vào Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ; và

Website” có nghĩa là Website của LIV3LY với đường link sau: www.LIV3LY.com:

2. Chấp thuận của Chính Sách Bảo Mật

2.1. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động hoặc Website, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Bảo Mật này, đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật này và ký kết hợp đồng ràng buộc pháp lý với Chúng tôi và đồng ý cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cho các Mục đích (như được định nghĩa dưới đây). Nếu Bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, hãy sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ.

2.2. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp như vậy, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về những thay đổi dự định. Nếu trong trường hợp đó, Bạn không đồng ý với các thay đổi dự định trong Chính Sách Bảo Mật, Bạn không thể sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ.

3. Rút lại sự đồng ý

3.1. Sự chấp thuận của Bạn đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Bạn rút lại sự đồng ý này theo các nội dung được quy định trong phần này. Bạn có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu Chúng tôi ngừng sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê bên dưới bằng cách gửi yêu cầu của Bạn qua email cho Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của Chúng tôi, hoặc bất kỳ đại diện và / hoặc nhân viên nào của Chúng tôi, ,theo thông tin liên hệ chi tiết của Chúng tôi được cung cấp dưới đây

3.2. Khi nhận được yêu cầu của Bạn qua email để rút lại sự đồng ý của Bạn, Chúng tôi có thể yêu cầu một thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và tác động của nó trong việc cung cấp Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ cho Bạn) để xử lý yêu cầu của Bạn và thông báo cho Bạn về kết quả xử lý yêu cầu của Bạn, bao gồm mọi hậu quả pháp lý có thể ảnh hưởng đếncác  quyền và trách nhiệm của Bạn đối với Chúng tôi. Nói chung, Chúng tôi sẽ rà soát và xử lý yêu cầu của Bạn trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

3.3. Mặc dù Chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại sự đồng ý của Bạn, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào tính chất và phạm vi yêu cầu của Bạn, Chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Ứng Dụng Di Động và / hoặc Dịch Vụ cho Bạn và trong những trường hợp như vậy, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn trước khi hoàn thành việc xử lý yêu cầu của Bạn.

3.4. Nếu Bạn quyết định hủy bỏ yêu cầu rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng thông báo cho Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của Chúng tôi qua email theo thông tin chi tiết liên hệ được cung cấp dưới đây.

3.5. Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến (a) tính hợp pháp của bất kỳ việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân nào của Bạn trước khi rút lại; (b) quyền tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi khi việc thu thập, sử dụng và tiết lộ đó mà không cần sự đồng ý của Bạn được cho phép hoặc được yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành; hoặc (c) bất kỳ việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý một cách hợp pháp bất kỳ dữ liệu nào không phải là Thông Tin Cá Nhân tại bất cứ thời điểm nào.

4. Thu thập dữ liệu

4.1. Nếu Bạn muốn đăng ký với Chúng tôi để trở thành Người Dùng Đã Đăng Ký, Bạn đồng ý cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu về Bạn, để có thể tạo thành Thông Tin Cá Nhân, trong các biểu mẫu đăng ký Chúng tôi cung cấp cho bất kỳ Sự kiện, tài khoản nào trên Ứng Dụng Di Động và / hoặc với bất kỳ Dịch Vụ nào của Chúng tôi.

4.2. Tùy thuộc vào quá trình tương tác của Bạn với Chúng tôi, Chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau do Bạn cung cấp thông qua Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ, để có thể tạo thành Thông Tin Cá Nhân, bao gồm

 •  Dữ liệu kỹ thuật, bao gồm URL mà Bạn đã truy cập Ứng Dụng Di Động, Website and / hoặc Dịch Vụ, địa chỉ truy cập internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại trình cắm trình duyệt và các phiên bản, hệ điều hành và nền tảng và công nghệ khác trên các thiết bị Bạn sử dụng để truy cập Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi
 • Dữ liệu xác minh danh tính, bao gồm tên và họ, tên tài khoản, địa chỉ email hoặc các thông số nhận dạng tương tự của Bạn
 •  Dữ liệu hồ sơ, bao gồm tài khoản và mật khẩu, các phản hồi và trả lời  khảo sát và bất kỳ mục thông tin nào khác mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi cho mục đích sử dụng hoặc tham gia Ứng dụng và / hoặc Dịch Vụ di động của Chúng tôi
 • Dữ liệu giao dịch, bao gồm chi tiết liên lạc của Bạn, chi tiết thẻ và chi tiết giao dịch. Dữ liệu giao dịch có thể được xử lý để quản lý và thanh toán;

5.  Cookie

5.1. Chú tôngi có thể sử dụng cookie để thu thập dữ liệu trên một số trang nhất định của Ứng Dụng Di Động và / hoặc Website theo Chính sách cookie của Chúng tôi được kết hợp vào Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi bằng cách tham chiếu. Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà máy tính lưu trữ khi Bạn truy cập vào các website. Cookie ghi nhớ những gì Bạn nhập trên Website cho lần truy cập tiếp theo, vì vậy nội dung của Website có thể được điều chỉnh cho Người Dùng liên quan và không cần phải nhập lại Thông Tin Cá Nhân

5.2. LIV3LY sử dụng cookies:

 • để đảm bảo giảm thiểu một số loại khai thác nhất định, Chúng tôi sử dụng cookie có tên gọi là LIV3LYCSRFToken để ngăn chặn các yêu cầu giả mạo thông qua Website;
 • để cho phép Người Dùng dễ dàng trải nghiệm điều hướng thông qua Website của Chúng tôi, LIV3LY sử dụng một số khung cookie, cụ thể là – PHPSESSID và t_user_type – cho mục đích biết Người Dùng có thể chọn tùy chọn nào trong khi đăng ký cũng như đảm bảo Chúng tôi có thể xác định Người Dùng quay lại thay vì Người Dùng phải đăng nhập mỗi khi Người Dùng tải trang mới;
 • để hiểu các mẫu điều hướng truy cập của Người Dùng vào Website. Điều này giúp chủ sở hữu Website và ứng dụng hiểu cách Người Dùng truy cập tham gia với dữ liệu của họ. Nó có thể sử dụng một bộ cookie để thu thập thông tin và báo cáo thống kê sử dụng Website mà không nhận dạng cá nhân khách truy cập Google. Cookie chính được Google Analytics sử dụng là cookie ‘_ga’.

5.3. Hầu hết các trình duyệt được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng Bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số chức năng và Dịch Vụ trên Ứng Dụng Di Động hoặc Website và / hoặc Dịch Vụ không hoạt động đúng nếu cookie bị tắt trong trình duyệt của Bạn

5.4. Bằng cách đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách cookie của Chúng tôi.

6. Thời gian lưu giữ

6.1. Bạn sẽ lưu ý rằng dữ liệu của Bạn có thể được lưu trữ và sử dụng theo PDPA và GDPR

6.2. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của Bạn trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo luật hiện hành bao gồm đáp ứng mọi yêu cầu về pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

6.3. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Bạn hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Bạn, ngay khi có lý khi cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân và không cần thiết hơn cho các mục đích pháp lý hoặc mục tiêu kinh doanh.

7. Mục đích xử lý

7.1. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng bất kỳ dữ liệu nào cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích sau đây liên quan đến Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ (trong Mục đích, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá những mục đích hợp lý để Chúng tôi cung cấp cho Bạn Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • để xử lý việc đăng ký Ứng Dụng Di Động, Dịch Vụ và / hoặc Sự kiện của Bạn;
 • để đăng ký Bạn trở thành Người Dùng Đã Đăng Ký;\
 • để xử lý các giao dịch thanh toán do Bạn thực hiện thông qua Ứng Dụng Di Động;
 • để liên hệ với Bạn để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của Bạn hoặc gửi cho Bạn thông tin, thông báo hoặc cập nhật liên quan đến Ứng Dụng Di Động, Dịch Vụ và / hoặc Sự kiện;
 • để quảng bá, tiếp thị hoặc quảng cáo Ứng Dụng Di Động, Dịch Vụ và / hoặc Sự kiện bao gồm thực hiện các cuộc gọi tiếp thị hoặc gửi thông điệp tiếp thị đến địa chỉ email của Bạn hoặc số điện thoại Singapore do Bạn cung cấp thông qua Ứng Dụng Di Động và / hoặc Dịch Vụ;
 • để cung cấp Dịch Vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng;;
 • để tùy chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm của Bạn trên Ứng Dụng Di Động;
 • để giúp Chúng tôi cung cấp, duy trì, phát triển, thử nghiệm, cải thiện và nâng cao Ứng Dụng Di Động và / hoặc Dịch Vụ;
 • để quản trị và bảo vệ hoạt động kinh doanh và Ứng Dụng Di Động và / hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi (bao gồm việc khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì và hỗ trợ hệ thống, báo cáo và lưu trữ dữ liệu);
 • để phát hiện hoặc điều tra bất kỳ hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian lận nào;
 • để theo dõi và phân tích các hoạt động của Người Dùng và dữ liệu nhân khẩu học, bao gồm cả xu hướng và việc sử dụng Ứng Dụng Di Động và / hoặc Dịch Vụ;
 • để đánh giá sự quan tâm của người tiêu dùng đối với Ứng Dụng Di Động, Dịch Vụ và / hoặc Sự kiện;
 • để chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba của Chúng tôi, hoặc các cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý có liên quan, cho dù ở Singapore hay nước ngoài, cho các mục đích nói trên.
 • để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của nhân viên của Chúng tôi hoặc công chúng;
 • cho bất kỳ mục đích nào khác mà Bạn đã cung cấp thông tin;
 • hoặc bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoặc liên quan đến ở trên; vàđể tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật, quy định, quy tắc thực hànhhướng dẫn, quy tắc, lệnh của tòa án hoặc các biện pháp cưỡng chế pháp lý khác, hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra được thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc quy định nào;
 • sao lưu hệ thống của Chúng tôi và cho phép phục hồi sau thảm họa;
 • để tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật, quy định, quy tắc thực hànhhướng dẫn, quy tắc, lệnh của tòa án hoặc các biện pháp cưỡng chế pháp lý khác, hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra được thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc quy định nào;
 • để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của nhân viên của Chúng tôi hoặc công chúng;
 • cho bất kỳ mục đích nào khác mà Bạn đã cung cấp thông tin;
 • hoặc bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoặc liên quan đến ở trên; và
 • để chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba của Chúng tôi, hoặc các cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý có liên quan, cho dù ở Singapore hay nước ngoài, cho các mục đích nói trên.

7.2. Các Mục đích được liệt kê ở trên có thể tiếp tục được áp dụng ngay cả trong trường hợp mà mối quan hệ của Bạn với Chúng tôi (ví dụ: theo hợp đồng) đã bị chấm dứt hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, trong trường hợp áp dụng để thực thi các quyền của Chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào với Bạn).

8. Tiết lộ dữ liệu

8.1. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cho các bên, bao gồm nhưng không giới hạn dưới đây:

 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba của Chúng tôi bao gồm cố vấn và chuyên gia tư vấn, đại lý, nhà quảng cáo, nhà cung cấp, nhà thầu phụ của Chúng tôi và cổng thanh toán, công ty thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngân hàng và các đơn vị khác xử lý giao dịch thanh toán do Bạn thực hiện thông qua Dịch Vụ;
 • Các bên thứ ba yêu cầu dữ liệu liên quan liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất, bán toàn bộ tài sản hoặc thay đổi công ty cơ bản khác của Chúng tôi;
 • Người tổ chức sự kiện yêu cầu dữ liệu liên quan liên quan đến (các) Sự kiện tương ứng của họ được đăng ký thông qua Ứng Dụng Di Động và / hoặc Website;
 • chính phủ hoặc cơ quan quản lý
 • cho bất kỳ bên nào khác mà việc tiết lộ đó được yêu cầu để thực hiện các nghĩa vụ của Chúng tôi trong quá trình hoặc liên quan đến việc cung cấp Ứng Dụng Di Động và/hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi

8.2.

8.3. Thỉnh thoảng, Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu dưới dạng trung gian dữ liệu hoặc bộ xử lý trên một công cụ tổ chức sự kiện. Trong trường hợp đó, nghĩa vụ duy nhất của Chúng tôi là đảm bảo rằng, với tư cách là trung gian dữ liệu,

Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ theo PDPA và GDPR áp dụng cho trung gian dữ liệu hoặc bộ xử lý.

8.4. Bằng cách sử dụng Ứng Dụng Di Động, Website và / hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi, Bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý với việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn cho các bên được liệt kê trong Điều 4.1.

9. Bảo mật

9.1. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ và đưa ra các biện pháp bảo mật mà Chúng tôi cho là phù hợp một cách hợp lý để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu do Chúng tôi thu thập.

9.2. Mặc dù đã nói ở trên, trong khi Chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của dữ liệu đó hoặc dữ liệu đó sẽ không bị mất, đánh cắp hoặc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng tiết lộ, thay đổi hoặc xử lý và Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến vấn đề này.

9.3. Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và duy trì tính bảo mật của dữ liệu và kiểm tra việc cài đặt quyền riêng tư của Bạn thường xuyên để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu của Bạn. Bạn nhận biết được rằng không có phương pháp truyền tải dữ liệu qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối.  

9.4. Dữ liệu được thu thập bởi Chúng tôi sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của Chúng tôi đặt tại Singapore. Nếu Chúng tôi cần chuyển dữ liệu ra bên ngoài Singapore, Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp bảo mật theo các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn được thông qua hoặc phê duyệt bởi Ủy ban châu Âu để cung cấp mức độ bảo vệ cần thiết trong lãnh thổ đó bên ngoài Singapore.

10. Các liên kết với Bên thứ Ba

10.1. Ứng Dụng Di Động và / hoặc Website có thể chứa liên kết đến các ứng dụng, tài nguyên, website hoặc plugin khác do bên thứ ba cung cấp. Nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về Bạn. Chúng tôi không kiểm soát và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Chính Sách Bảo Mật của các bên thứ ba đó và việc thực hiện thực tế của họ. Việc Bạn sử dụng hoặc truy cập các liên kết của bên thứ ba đó là rủi ro của riêng Bạn và Bạn có trách nhiệm đọc Chính Sách Bảo Mật của các bên thứ ba đó trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn cho họ.

11.Truy cập Ứng Dụng Di Động ngoài lãnh thổ Singapore

11.1. Ứng Dụng Di Động và / hoặc Website được vận hành và lưu trữ tại Singapore. Nếu Bạn đang truy cập Ứng Dụng Di Động và / hoặc Website từ bên ngoài lãnh thổ Singapore, xin lưu ý rằng Dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý tại Singapore nơi đặt máy chủ của Chúng tôi. Bằng cách sử dụng và truy cập Ứng dụng và / hoặc Website dành cho thiết bị di động, Bạn đồng ý với việc chuyển Dữ liệu cá nhân của Bạn sang Singapore và bộ sưu tập, sử dụng và tiết lộ của nó như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các giao dịch thanh toán do Bạn thực hiện thông qua Ứng Dụng Di Động và / hoặc Website sẽ được coi là đã xảy ra ở Singapore.

11.2. Bạn cũng thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động có thể phải tuân theo quy định pháp luật áp dụng tại khu vực đó từ nơi Bạn đang truy cập Ứng Dụng Di Động, bên ngoài lãnh thổ của Singapore. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn sử dụng và truy cập Ứng Dụng Di Động và / hoặc Website chỉ tuân thủ theo pháp luật hiện hành tại khu vực đó.

12.  Quyền của bạn

12.1. Bạn có quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của mình. Với mục đích này, Bạn có thể yêu cầu LIV3LY về Thông Tin Cá Nhân được đăng ký và mục đích sử dụng của những dữ liệu này.

12.2. Bạn có quyền sửa, thay đổi hoặc bổ sung những Thông Tin Cá Nhân LIV3LY thu thập từ Bạn nếu những dữ liệu này không chính xác hoặc không đầy đủ.

12.3. Bạn có quyền được hỏi ai có quyền truy cập vào dữ liệu của Bạn. Bạn có thể yêu cầu LIV3LY trả lời về những Thông Tin Cá Nhân đã đăng ký và ai đã / có quyền truy cập vào chúng.

12.4. Trong trường hợp pháp luật cho phép, you have the right to have your Personal Data erased.

12.5. Trong trường hợp pháp luật cho phép, Bạn có quyền giảm thiểu Thông Tin Cá Nhân được xử lý bởi LIV3LY.

12,6. Trong trường hợp pháp luật cho phép, Bạn có quyền yêu cầu chuyển Thông Tin Cá Nhân của mình từ LIV3LY sang bên thứ ba.

12.7. Bạn có quyền phản đối việc LIV3LY tiến hành xử lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

12.8. Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát.

13.  Thông tin liên hệ

13.1. Trường hợp Bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào về Chính sách này, các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi hoặc nếu Bạn muốn thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng lien hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Chúng tôi thông qua contact@LIV3LY.com.